Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Văn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học

Khảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53130

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu như khái niệm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế; đặc điểm điều chỉnh pháp lý về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia); hiệu quả của việc sử dụng hệ thống Madrid; các yếu tố bảo đảm và tiêu chí đánh giá việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid; và xu hướng phát triển của hệ thống Madrid; - khái quát xu hướng gia nhập hệ thống; nghiên cứu và đánh giá thực tiễn sử dụng hệ thống tại một số thành viên của hệ thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; làm rõ các rào cản đối với việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid. - phân tích nhu cầu nâng cao hiệu quả hệ thống Madrid nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng và đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực thi cam kết trong các điều ước quốc tế; - đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện và kiện toàn hệ thống, cụ thể là: các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thực thi như văn phòng quốc tế, cơ quan đăng ký quốc gia; các cơ quan thực thi khác; các giải pháp khuyến khích nâng cao hiệu quả sử dụng từ phía người nộp đơn/chủ sở hữu và luật sư/đại diện chủ thể quyền và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh số: Luận án TS. Máy tính: 604801

Đề xuất sử dụng mã Hamming trong quá trình giấu tin để tránh nhận tin sai nếu tệp mang tin bị tấn công; đề xuất cách chọn mẫu dữ liệu, vị trí bit điều chỉnh trên mỗi mẫu, cách điều chỉnh bit trên mỗimẫu để nâng cao độ mật của kỹ thuật giấu và giảm sự sai khácgiữamẫugốc và mẫu mang tin. - Áp dụng hai phương pháp giấu tin trong dữ liệu media cho trường hợp cụ thể làâm thanh sốđể giấu tin, bằng cách điều chỉnh hai bit trong 25 mẫu để giấu 4 bit và điều chỉnh 1 bit trong khối 256 mẫu để giấu 8 bit. - Cải tiến kỹ thuật giấu tin dùngphương pháp điều chỉnh tiếng vọng và đề xuất hai kỹ thuật giấu tin trên miền tần số, sử dụng biến đổi Fourier và biến đổi wavelet

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Ficus squamosa Roxb. (Họ Dâu tằm - Moraceae) được ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam

Sau khi nghiên cứu các mẫu tiêu bản thuộc chi Ficus và các mẫu tiêu bản thu ngoài thực địa, chúng tôi phát hiện được loài: Ficus squamosa, một loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Bài báo sẽ giới thiệu mô tả loài, các đặc điểm sinh học sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu,....
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60785

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954)

Luận án đã nêu rõ bối cảnh lịch sử của việc hình thành và xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Bối cảnh lịch sử này không chỉ gói gọn trong thời kỳ lịch sử của luận án (từ 1945-1954) mà nó được đánh dấu từ 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản mở đầu cho sự ra đời của các thành tố khác trong hệ thống chính trị và được tiếp tục hoàn thiện sau Cách mạng tháng Tám. - Luận án đã chỉ rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 bao gồm Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các thành tố này có những sự biến đổi về cả cơ cấu và tổ chức dẫn đến những tác động nhất định đối với hệ thống chính trị nói chung - Luận án trình bày quá trình và hoàn thiện và vận hành của các yếu tố trong hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Sự hoàn thiện và vận hành của từng yếu tố trong hệ thống không chỉ có vai trò đối với sự hoàn thiện và vận hành của các yếu tố khác mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện của cả hệ thống chính trị. - Luận án chỉ rõ hoạt động tổng thể của cả hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 và tác động của hoạt động này đối với thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. - Luận án đã khái quát những đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xác định những nhân tố quan trọng, quyết định sự hoàn thiện và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị này, từ đó rút ra những bài học cho sự hoàn thiện, phát triển hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc gia

Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4986

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Hiện tượng tôn giáo mới " ở một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 03 02

- Luận án phân tích một cách có hệ thống về hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam hiện nay; “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện nay qua khảo sát một số tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định với ba nhóm tiêu biểu: Nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh, Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải Vô Thượng Sư.
        Phân tích tác động của “hiện tượng tôn giáo mới” đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, đạo đức của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay; cơ sở dự báo và đưa ra xu hướng vận động, đề xuất một số khuyến nghị đối với “hiện tượng tôn giáo mới” ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.