Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Ficus squamosa Roxb. (Họ Dâu tằm - Moraceae) được ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam

Sau khi nghiên cứu các mẫu tiêu bản thuộc chi Ficus và các mẫu tiêu bản thu ngoài thực địa, chúng tôi phát hiện được loài: Ficus squamosa, một loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Bài báo sẽ giới thiệu mô tả loài, các đặc điểm sinh học sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu,....
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60785

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954)

Luận án đã nêu rõ bối cảnh lịch sử của việc hình thành và xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Bối cảnh lịch sử này không chỉ gói gọn trong thời kỳ lịch sử của luận án (từ 1945-1954) mà nó được đánh dấu từ 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản mở đầu cho sự ra đời của các thành tố khác trong hệ thống chính trị và được tiếp tục hoàn thiện sau Cách mạng tháng Tám. - Luận án đã chỉ rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 bao gồm Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các thành tố này có những sự biến đổi về cả cơ cấu và tổ chức dẫn đến những tác động nhất định đối với hệ thống chính trị nói chung - Luận án trình bày quá trình và hoàn thiện và vận hành của các yếu tố trong hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Sự hoàn thiện và vận hành của từng yếu tố trong hệ thống không chỉ có vai trò đối với sự hoàn thiện và vận hành của các yếu tố khác mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện của cả hệ thống chính trị. - Luận án chỉ rõ hoạt động tổng thể của cả hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 và tác động của hoạt động này đối với thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. - Luận án đã khái quát những đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xác định những nhân tố quan trọng, quyết định sự hoàn thiện và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị này, từ đó rút ra những bài học cho sự hoàn thiện, phát triển hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc gia

Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4986

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Hiện tượng tôn giáo mới " ở một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 03 02

- Luận án phân tích một cách có hệ thống về hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam hiện nay; “hiện tượng tôn giáo mới” ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện nay qua khảo sát một số tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định với ba nhóm tiêu biểu: Nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh, Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải Vô Thượng Sư.
        Phân tích tác động của “hiện tượng tôn giáo mới” đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, đạo đức của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay; cơ sở dự báo và đưa ra xu hướng vận động, đề xuất một số khuyến nghị đối với “hiện tượng tôn giáo mới” ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)Nghiên cứu được các đặc điểm thực vật và xác định được tên khoa học của mẫu cây Chua me đất hoa vàng; Định tính được các nhóm chất có trong cây Chua me đất hoa vàng; Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc một số chất từ cây Chua me đất hoa vàng.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55107

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Đã phát triển khái niệm nghề xã hội và nghề đào tạo; Đào tạo nghề; Nhu cầu xã hội về đào tạo; Đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, đã hệ thống hóa được khung lý luận về quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội (...)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49974

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình: Luận án TS. Tâm lý học

Trên cơ sở tổng quan các công trình khoa học trong nước và trên thế giới, luận án đã xây dựng hệ thống khái niệm công cụ như: Định hướng; Giá trị; Giáo dục giá trị; Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình. Luận án đã chỉ ra cha mẹ hướng tới nhiều nhất là mục tiêu con trở thành người truyền thống, tuân thủ và an toàn, và ít hướng tới nhất là mẫu người quyền lực, quyền uy và thành đạt. Khảo sát bảng trắc nghiệm giá trị của Schwartz về 19 nhóm giá trị đại diện, kết quả cho thấy, các giá trị mà cha mẹ lựa chọn nhiều nhất để giáo dục con là an toàn cá nhân, công bằng, bình đẳng; quan tâm chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Trong khi đó, các giá trị mà cha mẹ ít lựa chọn nhất là kích thích, quyền lực chi phối con người, và quyền lực kiểm soát vật chất. Bên cạnh đó, để con có được các giá trị như mục tiêu như đã đề ra, cha mẹ lựa chọn nhiều nhất là phương pháp làm gương, nêu gương, khen thưởng, phân tích giải thích và tổ chức hoạt động trải nghiệm; phương pháp giáo dục mà cha mẹ ít lựa chọn nhất để giáo dục con là trừng phạt. Kết quả cũng chỉ ra rằng, định hướng giá trị của cha mẹ là yếu có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình.